Magdalena Łyszczak

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżniona przez Ministra Kulty i Dziedzictwa Narodowego srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Autorka kilku artykułów z zakresu architektury miasta Poznania publikowanych m.in. w Kronice Miasta Poznania oraz kwartalniku Renowacje i Zabytki. Brała czynny udział w obradach Zespołu do spraw Programu Rozwoju Sieci Miejskich Szaletów w Poznaniu. Obecnie starszy specjalista ds. zabytków nieruchomych i gminnej ewidencji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. W ramach obowiązków służbowych sprawuje nadzór nad pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi prowadzonymi w obiektach zabytkowych na terenie miasta Poznania. Ponadto bierze udział w działaniach popularyzatorskich i edukacyjnych z zakresu ochrony zabytków.